Diễn đàn dafabet

Unfortunately no one can be told what FluxBB is - you have to see it for yourself.

You are not logged in.

#1 2020-09-06 11:17:33

yiljlbrz
Member
Registered: 2020-09-04
Posts: 1,750

Định kiến sẽ khiến bạn bị bóp nghẹt, không tìm thấy lối thoát cho tâm hồn mình. Người Việt rất... | Tinh tế

Định kiến sẽ khiến bạn bị bóp nghẹt, không tìm thấy lối thoát cho tâm hồn mình.
Người Việt rất.

Lạc Việt 2020 Bình luận:     Nhận thông báo    Định kiến sẽ khiến bạn bị bóp nghẹt

không tìm thấy lối thoát cho tâm hồn mình.
Người Việt rất giỏi, có thể chinh phục cả TG.
Bạn sẽ thấy điều đó ở các giá trị Bkav mang lại cho chúng ta nếu bạn chịu mở đôi mắt bên trong bạn.
Hãy bỏ qua sự ganh ghét, bỏ qua lợi ích nhỏ nhen đằng sau mỗi câu comment.

Báo xấu               Bình luận                  Cá nhân    Hi bạn

+ 126      + 109      + 90  lamtien338  8.510  bài đăng   + 70  ragefighter  22.834  bài đăng   + 68  Lê văn zyx.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB